EDK logo eng 1 1024x239

+30 6941553423

Privacy Policy

 

 

Η εταιρεία «IASSIS MEDICAL» (εφεξής «η Εταιρεία») σέβεται το απόρρητο των ατόμων και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Το ενημερωτικό αυτό κείμενο παρέχει σε όποιον ενδιαφέρεται να λάβει ιατρικές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε από τα γραφεία της Εταιρείας και σε κάθε επισκέπτη / χρήστη των ιστοσελίδων της Εταιρείας συνοπτικές και διαφανείς πληροφορίες για πρακτικές διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της Πολιτικής;

Αυτή η Πολιτική έχει σκοπό να ενημερώσει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και μεταδίδονται τα δεδομένα πελατών της Εταιρείας, τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από την Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους λόγους και το χρόνο παροχής τους. αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Αναφέρεται σε οποιαδήποτε λειτουργία ή σειρά λειτουργιών που εκτελούνται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, προσωπικών δεδομένων ή συνόλων προσωπικών δεδομένων, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, ανάκτηση, χρήση, μετάδοση , διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διανομής, συσχέτισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής. Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να ενημερώνει, τροποποιεί, προσθέτει, τροποποιεί τις υπηρεσίες της και την παρούσα Πολιτική, από καιρό σε καιρό, οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου και με την επιφύλαξη τυχόν αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία. προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία ενθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική από καιρό σε καιρό για να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να επαληθευτεί (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κ.λπ.). Τα δεδομένα υγείας (σωματικά ή ψυχικά, ιατρικές υπηρεσίες κ.λπ.) περιλαμβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα αλλά αποτελούν συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων. Η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο ή/και από δικαστικές ή εισαγγελικές εντολές/εντολές.

Πώς συλλέγονται προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) μας το παρέχετε όταν η Εταιρεία παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε εσάς ή σε ένα άτομο που σας συνοδεύει, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να λάβετε εσάς ή μια ιατρική υπηρεσία τρίτου, όταν κάνετε αίτηση για εργασία στην Εταιρεία, όταν συμπληρώνετε έντυπα ή αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, για πρόσβαση ή χρήση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους ιστότοπους της Εταιρείας: www.iassismedical.gr https://en-gr.facebook.com/iassistnidri/

 (β) αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στους Ιστότοπους.

 (γ) παρέχεται από τρίτο συνεργάτη αφού έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (π.χ. ασφαλιστική εταιρεία)

Όταν εγγράφεστε σε μια υπηρεσία που παρέχεται από τους ιστότοπους, θα πρέπει να συμπληρώσετε ορισμένα πεδία καθώς και να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Σε περιπτώσεις που απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, όπως η λήψη «ενημερωτικού δελτίου» σε τακτική βάση, αυτό ζητείται ρητά από εσάς και έχετε το δικαίωμα να το αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται:

Συνοπτικά, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν: – το όνομα, τη διεύθυνση και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και του αριθμού τηλεφώνου) εσάς ή των συγγενών σας, – δεδομένα υγείας που παρέχονται από εσάς οι ιατρικές υπηρεσίες της Εταιρείας ή δεδομένα υγείας για ιατρικές υπηρεσίες που δεν παρέχονται από εμάς αλλά μας αναφέρονται είτε από εσάς είτε από τρίτους – πληροφορίες που μας δίνετε για την πληρωμή μας, όπως στοιχεία τραπεζικής κάρτας – άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση ιστοσελίδων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών που χρησιμοποιούμε για να σας ενημερώσουμε σχετικά τις ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία μέσω των ιστοσελίδων της ή/και τη συνδρομή σας σε μία ή περισσότερες από αυτές: • Λήψη ενημερωτικού δελτίου σε τακτική βάση. • Λάβετε email ή αλληλογραφία ανακοίνωσης/ειδήσεων. • Λήψη περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή σε τακτική βάση. • Διαχειριστείτε τον ιατρικό σας φάκελο εάν έχετε λάβει υπηρεσίες από τον Όμιλο. • Εισαγωγή δεδομένων υγείας και ανάκτηση πληροφοριών. • Ενημερωθείτε για υπηρεσίες που σχετίζονται με τον Ιατρικό τουρισμό.

Εκτός από τα παραπάνω δεδομένα που παρέχετε, ενδέχεται να συλλεχθούν τεχνικές πληροφορίες που είναι προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου της συσκευής σας (π.χ. διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου) [π.χ. υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, tablet, smartphone]. Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση ιστοσελίδων και διαδικτυακών υπηρεσιών και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στην υποδομή μας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στους ιστότοπούς μας («cookies», «ετικέτες διαδικτύου» κ.λπ.) ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας (βλ. ενότητα 2 παρακάτω).

Ποιες είναι οι αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με νόμιμο και νόμιμο τρόπο για τους σκοπούς που ορίζονται σαφώς στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη αυτών των σκοπών, είναι ακριβή και έγκαιρα, διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς επεξεργασίας, προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας.

Ποιος συλλέγει προσωπικά δεδομένα και για ποιο σκοπό; Μεταδίδονται σε τρίτους;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Εταιρείας αποκλειστικά για το σκοπό της παροχής της υπηρεσίας. Διαβιβάζονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο όταν απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες (π.χ. γιατρούς για διαγνωστικούς σκοπούς). Κατόπιν παραγγελίας σας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους (π.χ. άλλον ιατρό της επιλογής σας) / συνδεδεμένες εταιρείες (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχετε συνάψει σύμβαση). Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην διαθέσει στην αγορά τα προσωπικά σας στοιχεία πουλώντας / ενοικιάζοντάς τα / μεταβιβάζοντάς τα / αποκαλύπτοντάς τα ή αποκαλύπτοντάς τα σε τρίτους ή χρησιμοποιώντας τα με άλλο τρόπο για άλλους σκοπούς που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός εάν απαιτείται από νόμο, απόφαση / διαταγή. διοικητική πράξη ή συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Ιστοσελίδων της Εταιρείας και για την εκτέλεση των λειτουργιών της το τίμημα τους. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε συνδεδεμένες εταιρείες ή σε τρίτους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμεύονται για εμπιστευτικότητα, ενεργώντας για λογαριασμό της Εταιρείας για περαιτέρω επεξεργασία για παροχή υπηρεσιών, αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργικότητάς της. ιστοσελίδα, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείριση δεδομένων και τεχνική υποστήριξη μόνο αφού ο χρήστης έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων και έχει ληφθεί η συγκατάθεσή του. Αυτά τα τρίτα μέρη δεσμεύονται συμβατικά από την Εταιρεία να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους και δεν θα διαβιβάσουν προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους και δεν θα τις αποκαλύψουν σε τρίτους εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

Πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

 Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από τη φύση της υπηρεσίας που παρέχει η Εταιρεία που έχετε επιλέξει εσείς και επιπλέον για όσο διάστημα προβλέπει ο σχετικός νόμος.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου; Τι μπορώ να κάνω εάν έχω πρόβλημα με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, εάν τα αποκαλύπτουμε σε τρίτους και σε ποιον, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν αιτήματος. Άλλα δικαιώματα που έχετε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζητήσετε ενημέρωση ή/και διόρθωση των δεδομένων σας, παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας και διαγραφής τους από τα συστήματα της Εταιρείας, εάν υπάρχει άλλη νομική υποχρέωση διατήρησης τους. Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα, όσον αφορά το newsletter, είναι δυνατή η απεγγραφή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε newsletter για να σταματήσει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με το newsletter. αυτή η υπηρεσία. Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα παραπάνω δικαιώματα υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση στη Θησέως – Ελ.Βενιζέλου 46-48, 17600 Καλλιθέα. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/και για διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, είτε τηλεφωνικά στο 00302695051095 είτε μέσω e-mail στο info@iassismedical.gr. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ASCA, www.dpa.gr) ή/και να υποβάλετε μήνυση. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και τις απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. δεδομένα που χρήζουν διόρθωσης) όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή τους. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες εάν κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Θα ενημερωθείτε για την παράταση αυτή καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος από την Εταιρεία. Εάν υποβάλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση θα δοθεί, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν ζητήσετε διαφορετικά (π.χ. γραπτή επιστολή). Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ASCPM) ή/και να υποβάλετε μήνυση εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας.

Είναι τα δεδομένα μου ασφαλή;

 Η Εταιρεία θεωρεί το απόρρητο των πελατών, των εργαζομένων, των εργαζομένων ή τρίτων, εξαιρετικά σημαντικό και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία τους, τόσο ως προς την εμπιστευτικότητα όσο και ως προς τις πληροφορίες. την ακεραιότητά τους (να μην καταστραφούν, να μην καταστραφούν κατά λάθος κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές του διεθνούς προτύπου ISO 27001. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, κακή χρήση, μη χρήση. εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, παραμόρφωση ή καταστροφή και διασφαλίζει τη νόμιμη και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και την ασφαλή διατήρησή τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις· Τόσο το ελληνικό όσο και το κοινοτικό και διεθνές δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και το απόρρητο κάθε πληροφορίας που περιέρχεται σε γνώση της. Ειδικότερα, η παρούσα Πολιτική λαμβάνει πλήρως υπόψη τις διατάξεις και τα άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων («Γενική Προστασία Δεδομένων ”) Κανονισμός ”(“GDPR”) και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθεί με αυτόν. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών / χρηστών των Ιστοσελίδων της Εταιρείας περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου (υπάλληλοι, πάροχοι υπηρεσιών) και είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών στους επισκέπτες τους / χρήστες. ιστοσελίδες ή για την εκτέλεση της εργασίας τους. Η εταιρεία απαγορεύει ρητά τη χρήση προσωπικού και συνεργατών, φωτογραφικών μηχανών, βιντεοκάμερων καθώς και τη χρήση δυνατοτήτων λήψης φωτογραφιών και βίντεο κινητών τηλεφώνων στους χώρους εργασίας της εταιρείας.

Πώς γίνεται η συλλογή και η χρήση των προσωπικών μου στοιχείων σε τοποθεσίες Web;

 Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στους Ιστότοπους της Εταιρείας στις ακόλουθες περιπτώσεις: – Όταν ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει η Εταιρεία μέσω των Ιστοσελίδων. – Όταν εγγράφεστε και ζητάτε να λαμβάνετε e-mail ή εταιρική ανακοίνωση / αλληλογραφία ειδήσεων. – Όταν εγγράφεστε και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του ιστότοπου της Εταιρείας. – Όταν εγγράφεστε και ζητάτε να λαμβάνετε περιοδικές εκδόσεις της Εταιρείας σε ηλεκτρονική μορφή σε τακτική βάση. – Όταν είστε διατεθειμένοι να συμμετάσχετε σε υπηρεσίες υγείας και προγράμματα υγείας της Εταιρείας. – Χρήση «Cookies» ή παρόμοιων τεχνολογιών (δείτε την επόμενη ερώτηση παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά περίπτωση περιλαμβάνουν: – Λήψη ενημερωτικού δελτίου σε τακτική βάση: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. – Διαχείριση του ιατρικού φακέλου ασθενών που έχουν λάβει υπηρεσίες υγείας από την Εταιρεία: όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στον ιατρικό φάκελο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων υγείας, των αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων, των γνωματεύσεων γιατρών, των οικονομικών στοιχείων κ.λπ. – Καταχώριση δεδομένων υγείας και πληροφορίες ανάκτηση: Πληροφορίες ιατρικού ιστορικού, στοιχεία επικοινωνίας [διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.λπ.]. – Παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας και βελτίωση της λειτουργικότητας και της απόδοσης των ιστοσελίδων: Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου («Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου»), «μοτίβα περιήγησης», πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ιστότοπου, ιστορικό προγράμματος περιήγησης («ιστορικό προγράμματος περιήγησης»), δεδομένα «γεωγραφικής τοποθεσίας» , λεπτομέρειες πρωτοκόλλου HTTP, κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα θα συγκεντρωθούν έτσι ώστε οι χρήστες να μην μπορούν να εντοπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί αποκλειστικά σε: – εξατομικευμένες πληροφορίες και παροχή υπηρεσιών, – παροχή υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά των χρηστών, – τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας και χρήσης των ιστοσελίδων της εταιρείας. – την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών καθώς και την άμεση επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωση των νέων υπηρεσιών υγείας της εταιρείας (εφόσον έχει δοθεί συναίνεση από τους χρήστες). Περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους συνεργάτες θα γίνεται κατόπιν αιτήματος των ίδιων των επισκεπτών / χρηστών. Ζητείται ρητά η συναίνεση του χρήστη, υπόκειται σε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και τη νομική βάση για τη χρήση προσωπικών δεδομένων και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε επεξεργασία ή μετάδοση προσωπικών δεδομένων χρήστη.

-Τι είναι τα cookies και οι ετικέτες διαδικτύου;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη κατά την περιήγησή του στον Ιστότοπο και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Οι Ιστότοποι της Εταιρείας χρησιμοποιούν cookies για τους εξής σκοπούς: – Για την ομαλή λειτουργία των Ιστοσελίδων με την απαιτούμενη ταχύτητα. – Για να προσδιορίσετε τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγηση στους ιστότοπούς σας, το πρόγραμμα περιήγησής σας ή/και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε για να παρέχετε μια προσαρμοσμένη εμπειρία πλοήγησης ή/και χρήσης για τους ιστότοπους της εταιρείας. – Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης ή μεταξύ των επισκέψεων (όπως το όνομα χρήστη που εισαγάγατε, τη γλώσσα που προτιμάτε ή τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου πληκτρολόγηση ορισμένων δεδομένων. – Για τη βελτίωση της απόδοσης ή/και της ασφάλειας των Ιστοσελίδων. – Να παρέχετε περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. – Για να αναλύσετε τον τρόπο με τον οποίο περιηγείστε ή/και χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους. Η Εταιρεία ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies στις ακόλουθες περιπτώσεις: – Για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας. – Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε διαφημιστικές εταιρείες. – Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Οι τύποι cookies που χρησιμοποιούνται στους Ιστότοπους της Εταιρείας είναι «μόνιμα cookies» και «cookies περιόδου λειτουργίας». Επίσης, ορισμένες υπηρεσίες τρίτων που είναι ενεργοποιημένες στους Ιστότοπους, όπως «κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης», τοποθετούν τα δικά τους cookies στον υπολογιστή σας, τα οποία δεν ελέγχονται από τους webmasters της Εταιρείας. Τα cookies περιόδου λειτουργίας που χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους της Εταιρείας διαγράφονται μετά την περιήγησή σας ή/και αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα μόνιμα cookie παραμένουν στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε ή μέχρι την ώρα που καθορίζεται στο cookie. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας ειδοποιεί για τη χρήση cookies σε ορισμένες υπηρεσίες του ιστότοπου είτε να σας αποτρέπει από την αποδοχή cookies με οποιονδήποτε τρόπο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies και τις μεθόδους εξαίρεσης ή περιορισμού τους είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://cookiepedia.co.uk/all-aboutcookies και http://www.allaboutcookies.org/. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, όποτε θέλετε. Ωστόσο, σημειώνεται ότι με τη μη αποδοχή των cookies ή ορισμένων από αυτά, ορισμένες από τις δυνατότητες ενός ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι πλήρως διαθέσιμες. Οι εταιρικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν επίσης «ετικέτες διαδικτύου». Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ανταπόκρισης των επισκεπτών σε Ιστότοποι. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι μέσω «ετικέτες διαδικτύου» και cookies ΔΕΝ συλλέγονται ή αναζητούνται προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου, όπως ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλέφωνα. -Τι ισχύει για τους ιστότοπους της Εταιρείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών; Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα επισκεπτών / χρηστών των ιστοσελίδων της κάτω των δεκαέξι (16) ετών, χωρίς να έχει προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεση του γονέα (γονέα ή κηδεμόνα) του παιδιού μέσω άμεσης επικοινωνίας, offline ή online. -Τι γίνεται με τους "συνδέσμους" προς άλλους ιστότοπους; Οι ιστότοποι της Εταιρείας ενδέχεται να περιέχουν υπερσυνδέσμους προς άλλους Ιστότοπους για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων η Εταιρεία δεν ευθύνεται, ούτε εγγυάται τη συνεχή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των υπερσυνδέσμων ιστοσελίδων με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου. Σε περίπτωση υπερσυνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρουσιάσουμε το έργο και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω ευρέως χρησιμοποιούμενων και ενημερωμένων καναλιών. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την Εταιρεία σημειώνεται ειδικά στους Ιστότοπους μας. Η Εταιρεία ενθαρρύνει θερμά τους χρήστες να συμβουλεύονται τη σχετική πολιτική οποιουδήποτε τρίτου μέρους (π.χ. παρόχους μηχανών αναζήτησης, παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Linkedin, Twitter κ.λπ.). ενημερώνονται για τις ακόλουθες πρακτικές για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Οι ιστότοποι της εταιρείας ενδέχεται να περιέχουν διαφημιστικό / ενημερωτικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη καθώς και έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των ενημερώσεων. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ελέγξει ή να ελέγξει τη νομιμότητα ή μη των πληροφοριών που εμφανίζονται στις παραπάνω ιστοσελίδες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ευθύνη. Αυτή η ευθύνη ανήκει στους διαφημιστές, τους χορηγούς ή/και τους δημιουργούς του διαφημιστικού υλικού που εμφανίζεται.

elΕλληνικά